Expertisepunt Open Overheid

Stakeholderforum Actieplan Open Overheid

In Nederland coördineert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de totstandkoming van het nationaal Actieplan Open Overheid. Dat Actieplan kan niet gemaakt worden zonder de betrokkenheid van veel partners. Daarom zijn er verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het Actieplan. Voor dit Actieplan willen we dit ook op een meer gestructureerde manier vormgeven, namelijk via een zogenaamd stakeholderforum.

Doel Stakeholderforum
Het doel van het Stakeholderforum is om een breed netwerk op Open Overheid te creëren, verbindingen te leggen tussen activiteiten die in verschillende bestuurslagen en bij maatschappelijke partners plaatsvinden en inhoudelijke versterking van acties van het Actieplan Open Overheid 2018-2020 en 2020-2022 te bevorderen. Dit gebeurt door:
• Mee te denken en te adviseren over de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluaties van het Actieplan Open Overheid 2018-2020 en 2020-2022
• Netwerken en kennis beschikbaar te stellen ter ondersteuning van het Actieplan Open Overheid en de actiepunten van dit Actieplan.

Daarnaast heeft het forum een toetsende rol, door actiehouders en BZK scherp te houden op de binnen het Actieplan gemaakte afspraken.

Samenstelling & werkwijze stakeholderforum

De leden van het Stakeholderforum zijn afkomstig uit de drie overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten), een universiteit en (maximaal) 3 leden van maatschappelijke organisaties.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vervult het voorzitterschap. Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) is betrokken voor kennisdeling, verslaglegging, organisatie en communicatie. De leden zullen zoveel mogelijk met elkaar in een open proces bepalen hoe het Stakeholderforum gaat werken.

Leden Stakeholderforum
De volgende organisaties zijn lid van het Stakeholderforum:

 

Maatschappelijke organisaties

 1. Open State Foundation
 2. LSA en Netwerk Democratie (wisselen elkaar af)
 3. Waag Society en Internet Society Nederland (Isoc)

Overheid

 1. Gemeente Amsterdam
 2. Gemeente Utrecht
 3. Provincie Zuid-Holland
 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorzitter)

Wetenschap

 1. Universiteit Utrecht

Frequentie en activiteiten
Indicatie: 4 bijeenkomsten per jaar.
Tussendoor zorgt het LEOO er voor dat de leden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van het Actieplan.

Fase ontwikkeling actieplan
• Meedenken en adviseren over consultatieproces
• Meedenken en adviseren over mogelijke actiepunten en mogelijke actiehouders
• Meedenken en adviseren over formulering actiepunten
• Meedenken en adviseren over concept Actieplan Open Overheid 2018-2020 en 2020-2022
• Meedenken en adviseren over communicatie in deze fase
• Verbreden van de bekendheid met en kennis over het Actieplan en het OGP in het eigen netwerk

Fase uitvoering actieplan
• Meedenken en adviseren over uitvoering actiepunten
• Daar waar mogelijk en gewenst ondersteunen van actiepunten
• Meedenken en adviseren over communicatie in deze fase
• Verbreden van de bekendheid met en kennis over het Actieplan en het OGP in het eigen netwerk

Fase (zelf)evaluaties actieplan
• Meedenken en adviseren over de midtermzelfevaluatie en de eindzelfevaluatie van het Actieplan
• Meewerken aan de tussenevaluatie en eindevaluatie van het Independent review mechanism (IRM van OGP)
• Meedenken en adviseren over doel, taken en samenstelling Stakeholderforum
• Meedenken en adviseren over communicatie in deze fase
• Verbreden van de bekendheid met en kennis over het Actieplan en het OGP in het eigen netwerk

Communicatie
In het kader van een Open Overheid, wordt open en transparant gecommuniceerd over het Stakeholderforum. Hierin staat de website www.actieplanopenoverheid.nl centraal. Een apart gedeelte op deze website is gewijd aan het Stakeholderforum. Agenda’s (vooraf) en verslagen worden op de website gepubliceerd en via de website kan bijvoorbeeld op agendapunten worden gereageerd.

Evaluatie
Het Stakeholderforum wordt ingesteld voor de duur van de voorbereiding en uitvoering van het actieplan 2018-2020. Het Stakeholderforum wordt tijdig geëvalueerd. Daarna wordt het vervolg bepaald.

Praat ook mee over de verschillende fases van het nieuwe Actieplan Open Overheid

Ook als je geen onderdeel bent van het Stakeholderforum kun je meepraten over het nieuwe actieplan, namelijk als volgt:

 1. Stuur jouw idee in.
 2. Discussieer mee in de Open Overheid groep op LinkedIn.
 3. Bekijk de verslagen van de stakeholderbijeenkomsten (en van andere bijeenkomsten voor het nieuwe Actieplan Open Overheid).


Plaats reactie